Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Pedagogisch beleid

 

Hoe gaan wij met kinderen om en wat is onze inspiratie?

In ons pedagogisch beleidsplan geven we de kaders, visie en uitgangspunten aan van waaruit wij werken. We vertellen je hierin wát we doen en waarom we het zó doen. Dit ‘hoe’ is op basis van deze uitgangspunten en in samenwerking met ouders en medewerkers per kindcentrum vastgelegd in een praktisch pedagogisch werkplan. Hierin zijn pedagogische onderdelen, specifiek voor een bepaalde locatie, nader uitgewerkt. En er staan (pedagogische) jaardoelstellingen in waar iedere locatie mee aan de slag gaat. Duidelijk voor iedere betrokkene!

Het pedagogisch beleidsplan en het specifieke werkplan kun je bij elk kindcentrum opvragen of inzien.

Het pedagogisch beleidsplan is geen statisch stuk. We bespreken het regelmatig en passen het aan nieuwe ontwikkelingen en visies aan. Praktijkervaringen leiden soms immers tot andere inzichten. Los daarvan vinden wij het belangrijk dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek blijven over kinderen, opvoeding, kinderopvang en de rol die FloreoKids speelt in het leven van de kinderen.

In ons pedagogisch beleid staan de boom als inspirerend symbool voor groei en ontwikkeling én onze pedagogische basisdoelen centraal. 

posterPedagogischBeleidweb

'De kern tot bloei laten komen' 

Wat in potentie aanwezig is in het kind stimuleren we, zodat een kind kan zijn en worden wie het werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden. Kernwoorden in onze visie op kinderen zijn: 

  • Acceptatie
  • Vertrouwen
  • Verzorging
  • Ondersteuning
  • De wereld ontdekken

Acceptatie: wij accepteren kinderen zoals ze zijn: uniek en waardevol
Diversiteit in persoonlijkheden en onderlinge verschillen zien wij als een verrijking.

Vertrouwen: wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen
Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen hun vermogen, in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding.

Verzorging: wij geven kinderen liefdevolle aandacht en verzorging en sluiten aan bij hun behoeften
Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Zo stimuleren wij kinderen tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Ondersteuning: kinderen hebben recht op de ondersteuning en positieve aandacht van volwassenen
Wij bieden kinderen liefdevolle ondersteuning. Samen met hen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen die ontstaan. Met actieve ondersteuning helpen wij kinderen het zelf te gaan doen, maar ook door bewust afstand te nemen op het moment dat ze onze hulp niet (meer) nodig hebben. 

De wereld ontdekken: kinderen maken deel uit van de samenleving
Wij zien het kindcentrum als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit het kindcentrum de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. 

Meer weten over ons pedagogisch beleidsplan?
Download hetPedagogisch beleidsplan 2024.


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Talentgericht werken

Talentgericht werken

Bij FloreoKids (h)erkennen en stimuleren we de unieke talenten van élk kind!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image
Image